Προσωπικα δεδομενα – Personal Data

 1. Ο πωλητής λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων του αγοραστή σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο πωλητής δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που περιέλθουν σ’ αυτόν δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη, πέραν του πωλητή. Ο αγοραστής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παρέχει την συγκατάθεσή του ώστε ο πωλητής και οι εξουσιοδοτημένοι αυτού συνεργάτες να έχουν δικαίωμα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και να τηρούν αρχείο με προσωπικά δεδομένα του αγοραστή, στο πλαίσιο της σχέσης αγοροπωλησίας. Επιπλέον, αποδέχεται ρητά την αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικών newsletters ή διαφημίσεων των προϊόντων και υπηρεσιών του Πωλητή ανά εύλογα χρονικά διαστήματα με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ,email). Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να δηλώσει προς τον πωλητή ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοια διαφημιστικά μηνύματα ή επικοινωνίες ανά πάσα στιγμή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρία

THE NEPHILIM STOΡΕ

 1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον πωλητή, πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του που συλλέγονται και επεξεργάζονται και να ζητήσει τη διόρθωση και τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Έχει επίσης το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία όπως και το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (ήτοι το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο). Ο πωλητής δύναται να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή μέχρι ο αγοραστής να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Ο αγοραστής αναγνωρίζει, περαιτέρω, ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει στον πωλητή είναι απαραίτηταστο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους σχέσης προκειμένου ο πωλητής να εκτελέσει ορθά τις υποχρεώσεις του από την πώληση/ τις πωλήσεις.
 1. Τα στοιχεία του αγοραστή, ενδεικτικά, τα οποία θα επεξεργάζεται ο πωλητής στο πλαίσιο της αγοροπωλησίας είναι

—Η επωνυμία και / ή  τo oνοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αγοραστή.

—Ο αριθμός τηλεφώνου και τη διεύθυνση έδρας ή κατοικίας του.

—Το αντικείμενο της παραγγελίας ή η υπηρεσία.

—Ο χρόνος και τόπος παράδοσης του αγαθού ή παροχής της υπηρεσίας.

 —Ο τρόπος και τα στοιχεία πληρωμών του.

.

 1. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και στον οποίο μπορούν να ανακτηθούν εκ νέου. Τα Cookies χρησιμεύουν στο να καθιστούν δυνατή την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας και να εξατομικεύουν την διαδικτυακή σας παρουσία. Οι συνηθισμένοι περιηγητές διαδικτύου (browsers) αποδέχονται τα cookies σύμφωνα με τις βασικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να απορρίπτετε όλα ή συγκεκρικένα cookies ή να ερωτάστε πριν από την αποδοχή ενός νέου cookie. Τις σχετικές οδηγίες σας τις παρέχουν οι περισσότεροι περιηγητές στο πεδίο «Menu». Εκεί ενημερώνεστε επίσης ως προς το πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχετε ήδη αποδεχθεί. Ενδεχομένως να μην δύνασθε να κάνετε χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, εάν δεν αποδεχθείτε μερικά ή όλα τα Cookies. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας ή, εάν είναι απαραίτητο, με τη χωριστή προς τούτο συγκατάθεσή σας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη χρήση Cookies.
 1. Ο πωλητής εγγυάται την τήρηση απορρήτου και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων από τυχόν αθέμιτη επεξεργασία, αλλοίωση ή διάδοση στοιχείων σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 καθώς και τον Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και /η οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.
 1. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μία καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (http://www.dpa.gr) ή σε μια εποπτική αρχή άλλου κράτους της ΕΕ.
 1. Mπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων σας για το μέλλον, χωρίς αιτιολόγηση. Μια τέτοια ανάκληση αποκλείει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων. Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί εγγράφως (μέσω επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος) στην εξής διεύθυνση:info@nephilim.store

.

Personal data

 1. The seller takes all reasonable steps to secure the Buyer’s Personal Data in accordance with Greek and European legislation. The Seller agrees that all Personal Data that is received by Seller will not be misused, sold or otherwise transferred to third parties other than the Seller. The Buyer accepts and provides Buyer’s express consent that the Seller and its authorized affiliates have the right to collect, process in any way and keep a record of the Buyer’s personal data in the context of the parties’  relationship. In addition, the Buyer expressly accepts the sending of newsletters or advertisements for the products and services at reasonable intervals in any form of communication (telephone, fax, email). TheΒuyer may at any time declare to the Seller that Buyer does not wish to receive such advertising messages or communications. Controller of the personal data is the company
 1. The Buyer has the right to receive from the Seller information about his/her personal data that is being collected and processed and ask for their correction or deletion or restriction of their processing. Further, the Buyer has the right to object to such processing as well as the right of data portability (i.e. the right to receive his/her data in structured, commonly used and machine-readable format). The Seller may store the Buyer’s personal data until such consent is revoked. The Buyer acknowledges, further, that the personal data provided to the Seller are necessary in the context of their business relationship in order for the Seller to perform his sale(s) obligations correctly.
 1. The Buyer’s data, for example, which the Seller may process in the context of the sale are

—The name and / or the surname and father’s name of the Buyer.

—The phone number and address or home address.

—The subject of the order or the service.

—The time and place of delivery of the good(s) or the provision of the service(s).

—The payment method and payment information.

 1. Our website uses so-called Cookies, which constitute small text files that are stored on your computer and can be retrieved. Cookies serve to enable you to subscribe to our services and personalize your online presence. Regular browsers accept cookies according to the basic settings. You can set your browser to discard all or specific cookies or ask before accepting a new cookie. Most browsers provide you in the “Menu” field with relevant instructions. In such field you can also be informed as to how you can delete the cookies you have already accepted. You may not be able to use all the features of our web site if you do not accept some or all of the Cookies. By using our website or, if necessary, with your separate consent, you declare that you accept the use of Cookies.
 1. The Seller guarantees the confidentiality and security of personal data against any unlawful processing, alteration or dissemination of data in accordance with Law 2472/1997 and Regulation 679/2016 on the protection of personal data and / or any other pertinent legislation.
 1. If you believe that the processing of your personal data is in violation of the EU General Data Protection Regulation, you have the right to file a complaint with the Greek Data Protection Authority (http://www.dpa.gr) or with a supervisory authority of another State of the EU.
 1. You may withdraw your consent to process your personal and business data for the future at any time without any justification. Such a withdrawal precludes further use of the data. Such withdrawal must be notified in writing (by letter, fax or e-mail) to the following address:info@nephilim.store